Tips for Ubuntu

Q: brightness reset at login?

A:

You could try adding a line to /etc/rc.local that will set the desired brightness level. To edit the file, run

sudo -H gedit /etc/rc.local

and add the following

echo X > /sys/class/backlight/intel_backlight/brightness

X should be 2096 for a haft-brightness

 

 

Q: Numlock at booting, login?

A: use locate command as follow:

locate 50-unity-greeter.conf

The output is:

/usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-unity-greeter.conf

So, the file you need to edit is the above file.

sudo apt-get install numlockx
gksu gedit /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-unity-greeter.conf

Add this line at the end of file, before exit:

greeter-setup-script=/usr/bin/numlockx on

Q: Sticky edges config?

A: CompizConfig Settings Manager (might need to install from software center), under Ubuntu Unity Plugin > Laucher tab:
Launcher Reveal Pressure = 3
Launcher Edge Stop Overcome Pressure = 15
Pressure Decay Rate = 3
Edge Stop Velocity = 10

 

Q: Đôi khi mất tiếng, tiếng nhỏ, tăng max mà vẫn nhỏ

A: chỉ cần khởi động lại máy là được.

 

Q: Khi resolution của màn hình phụ bị giảm xuống còn 1024×768.

A: Reset bằng nút cứng trên màn hình, tắt hoặc bật chế độ DDC/CI để máy tính nhận được Monitor’s EDID. Nếu để ý, bạn sẽ thấy trong Info của máy có dòng S/N có vài kí tự lạ. Mình nghĩ đó chính là nguyên nhân mà đệ điều hành ko thể đọc dc EDID của máy, nên reset monitor và tắt/bật DDC/CI thì S/N sẽ trở về bình thường và máy đọc dc tốt. Khởi động lại máy là cần thiết!

 

Q: Đôi khi Grub bị lỗi không thể khởi động Windows, cứ bị đá lại màn hình grub.

A: Chỉ cần copy file bootmgw.efi từ ổ C (file này là file nguyên thủy) vào bootmge.efi.old của ổ sda4 là ok

 

Q: Khởi động Windows từ Grub bị lỗi: “error: symbol ‘grub_efi_find_last_device_path’ not found”

A: Downgrade Grub xuống version thấp hơn

Downgrade version of grub-efi-amd64 to 2.02~beta2-29ubuntu0.2
https://launchpad.net/ubuntu/wily/amd64/grub-efi-amd64/2.02~beta2-29ubuntu0.2
Installation:
dpkg -i grub-common_2.02~beta2-29ubuntu0.2_amd64.deb
dpkg -i grub2-common_2.02~beta2-29ubuntu0.2_amd64.deb
dpkg -i grub-efi-amd64-bin_2.02~beta2-29ubuntu0.2_amd64.deb
dpkg -i grub-efi-amd64_2.02~beta2-29ubuntu0.2_amd64.deb

package depends on

grub-common_2.02~beta2-29ubuntu0.2_amd64.deb

grub-efi-amd64-bin_2.02~beta2-29ubuntu0.2_amd64.deb

grub2-common_2.02~beta2-29ubuntu0.2_amd64.deb

grub-efi-amd64_2.02~beta2-29ubuntu0.2_amd64.deb

 

Q: Open folder in terminal

sudo apt-get install nautilus-open-terminal

 

Q: Change color of the terminal

Basically, you just have to edit the file: gedit ~/.bashrc then uncomment:

#force_color_prompt=yes

DONE! more details are mentioned here:

https://ubuntugenius.wordpress.com/2011/07/11/how-to-change-the-command-line-prompt-colour-in-the-ubuntulinux-terminal/

 

 

Published by

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s